ปี พ.ศ. ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ
2563 โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2562 (ประการศึกษา2563) นางสุนิดา ทอรรถอนุชิต
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง นางสาวนันทิยา โข้ยนึ่ง
2563 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติครั้งที่ 2 นางสาวนิซูไรดา นิมุ
2563 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “เด็กยุคใหม่ เรียนรู้ รักษ์โลก Green Care share Learn” ประจำปี 2563 นางสาววัชรี น้อยผา
2562 โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2562 นางสุนิดา ทอรรถอนุชิต
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ดร.พาตีเมาะ นิมา
2562 โครงการการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น ปี งบประมาณ 2562 อ.ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา
2562 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองทางสุขภาพของประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรมและภาวะฉุกเฉิน ดร.พาตีเมาะ นิมา
2562 โครงการการส่งเสริมภาวะโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ 2562 อ.นฤมล ทองหนัก
2562 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 อ.วัชรี น้อยผา
2562 โครงการ ม.อ. วิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดร.พาตีเมาะ นิมา
2562 โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 อ.อัศลี สนิทสกุล
2562 โครงการ Good Heart Smart Together เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2562 ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
2562 โครงการวันพยาบาลสากล ประจำปี พ.ศ. 2562 อ.นันทิยา โข้ยนึ่ง
2561 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม อ.วัชรี น้อยผา
2561 โครงการการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ในศตวรรษที่ 20 ดร.พาตีเมาะ นิมา
2561 โครงการการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น ปี งบประมาณ 2561 อ.ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา
2561 โครงการวันเด็ก อ.นันทิยา โข้ยนึ่ง
2560 โครงการการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ในศตวรรษที่ 20 ดร.พาตีเมาะ นิมา
2560 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ซูรียา มะแซ
2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองทางสุขภาพของประชาชนในภาวะฉุกเฉิน เนื่องในวัน มอ. วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ 2560 ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
2560 โครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและจิต เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2559 ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
2560 โครงการวันเด็ก อ.อัศลี สนิทสกุล
2560 โครงการสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงในวันหัวใจโลก ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
2559 โครงการนำเยาวชนที่มีประวัติเสพยาเข้าค่ายอบรม ปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของชีวิต และไม่ทำลายตนเองด้วยการใช้สารเสพติด ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
2559 โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
2559 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการ "พยาบาลข้ามวัฒนธรรม" ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
2559 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 อ.สุนิดา วิชัยดิษฐ
2559 โครงการ ม.อ. วิชาการ ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
2559 โครงการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น
2559 โครงการเยาชนไทยรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด
2559 โครงการกิจกรรมวันพยาบาลสากลและวันพยาบาลแห่งชาติ อ.ฉมาพร หนูเพชร
2558 โครงการเยาวชนไทยรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด คณะกรรมการบริการวิชาการ
2558 โครงการวัยใส เลือกได้ รักให้เป็น เห็นคุณค่า พัฒนาตนเอง อ.นฤมล จีนเมือง
2558 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น จังหวัดปัตตานี (บูรณาการในรายวิชาการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และ การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ) อ.ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา
2558 โครงการกิจกรรมวันพยาบาลสากลและวันพยาบาลแห่งชาติ อ.ฉมาพร หนูเพชร
2557 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการดูแลสุขภาพชุมชน อ.ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา
2557 โครงการม.อ.วิชาการ
2557 โครงการม.อ.วิชาการ
2557 กิจกรรมวันพยาบาลสากล ดร.เสาวคนธ์ ภักดี
2557 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ในจังหวัดปัตตานี อ.ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา
2557 โครงการวัยใส เลือกได้ รักให้เป็น เห็นคุณค่า พัฒนาตนเอง อ.อุบล วรรณกิจ
2557 โครงการจัดทำ 5 ส โครงการจัดตั้งคณะฯ ปีงบประมาณ น.ส.บุปผา บุตรมณี
2557 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดร.เสาวคนธ์ ภักดี
2557 โครงการวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจหนึ่ง อ.ฉมาพร หนูเพชร
2557 โครงการกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557 ดร.เสาวคนธ์ ภักดี
2557 โครงการกิจกรรมวันพยาบาลสากลและวันพยาบาลแห่งชาติ อ.ฉมาพร หนูเพชร