# เจ้าของผลงาน ปี พ.ศ. ฐานข้อมูล ชื่อผลงาน
1 ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล 2562 TCI ประสิทธิผลของการสนับสนุนการคลอดอย่างต่อเนื่องของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อความเจ็บปวดและระยะเวลาการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก Effectiveness of Continuous Labor Support from Village Health Voluntee
2 ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล 2562 TCI การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อให้การสนับสนุนการคลอดอย่างต่อเนื่อง
3 ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล 2562 TCI การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อให้การสนับสนุนการคลอดอย่างต่อเนื่อง Developing Potential of Village Health Volunteers for Continuous Labor Support
4 ฉมาพร หนูเพชร 2562 TCI ปฏิบัติการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา และทารกแรกเกิดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์Transcultural Nursing Caring in Maternal and Newborn Nursing Practicum Subject of the Nursing Student
5 ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล 2562 TCI ประสบการณ์นักศึกษาพยาบาลในการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ในรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์Nursing Student’s Experience of Transcultural Nursing in Midwifery Practicum
6 ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล 2562 TCI ประสบการณ์นักศึกษาพยาบาลในการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ในรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์Nursing Student’s Experience of Transcultural Nursing in Midwifery Practicum
7 ดร.สุจิรา วิชัยดิษฐ 2562 Scopus Healing Strategies among Thai Buddhist Widows after Sudden of Loss of Spouse in Terrorist Attacks
8 สุนิดา อรรถอนุชิต 2562 TCI ประสบการณ์การดูแลสุขภาพเชิงวัฒนธรรมของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
9 ฮานีฟะฮ เจ๊ะอาลี 2562 TCI สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
10 ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล (ผู้ร่วม) 2562 TCI ความเครียดและการจัดการความเครียดของสตรีที่สูญเสียสามีขณะตั้งครรภ์จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
11 สุนิดา อรรถอนุชิต 2562 TCI การดูแลสุขภาพเชิงพื้นบ้านกรณีศึกษาชนชาติพันธ์ลาหู่แดงในจังหวัดเชียงราย
12 นางสาวมนัสมีน เจะโนะ 2562 TCI ผลของโปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการอย่างมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อพัฒนาการของเด็กอายุ 2-5 ปี
13 ฐปรัตน์ รักษ์ภานุสิทธิ์ 2561 TCI ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
14 ดร.ชญาน์นันท์ อึ้งวงศพัฒน์ 2561 TCI บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่บทบาทการเป็นบิดาวัยรุ่น
15 ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภานุสิทธิ์ 2561 TCI การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถของผู้ดูแลในการจัดการภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุติดเตียงที่ใช้สายให้อาหารทางจมูก
16 ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา 2561 TCI การสำรวจการมีส่วนร่วมของสามีในการดูแสตรีมุสลิมวัยรุ่นตั้งครรภ์
17 ดร.รอฮานิ เจะอาแซ 2561 TCI การพัฒนารูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษาชุมชนมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
18 ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล 2561 TCI รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาผดุงครรภ์สำหรับนักศึกษาพยาบาลเพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
19 ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล 2561 TCI ความเครียดและการจัดการความเครียดของสตรีที่สูญเสียสามีขณะตั้งตั้งครรภ์จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
20 ผศ.ดร.รอฮานิ เจะอาแซ 2561 TCI การพัฒนารูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง:กรณีศึกษาชุมชนมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
21 ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล 2561 TCI บทเรียนรู้ผู้นำศาสนาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้:กิจกรรมทัศนศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม
22 ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล 2561 TCI ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการบำบัดตนเองด้วยเรกิต่อความเครียดและความดันโลหิตในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
23 ดร.ชญาน์นันท์ อึ้งวงศพัฒน์ 2560 Scopus Growing into teen fatherhood: a grounded theory study
24 Jitlada Piriyasart 2560 TCI Quality of Daughter-father Communication Associated with Youth Externalizing / Internalizing Problems in Thailand

Copyright © 2020 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี