บทสรุปโครงการพัฒนานักจัดการปัญหาโภชนาการสำหรับเด็กทุพโภชนาการ 

   

คณะผู้วิจัย

  • ดร.นายแพทย์มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ หัวหน้าโครงการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮานิ เจะอาแซ ผู้ร่วมวิจัย
  • อาจารย์ ดร.จิตรลดา พิริยศาสน์ ผู้ร่วมวิจัย
  • อาจารย์ฮานีฟะฮ เจ๊ะอาลี ผู้ร่วมวิจัย
  • คุณอนิรุท เกปัน ผู้ร่วมวิจัย โรงพยาบาลปัตตานี
  • แพทย์หญิงนลินี เชื้อวณิชชากร ผู้ร่วมวิจัย
  • คุณสโรทร ม่วงเกลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย
  • คุณนิสสัย ผาสุข ผู้ร่วมวิจัย
  • คุณดำรง อินโท ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ร่วมวิจัย

     ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

 โครงการวิจัย - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี


# ปี พ.ศ. ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ
1 2563 ผลกระทบของการระบาดโรคโควิด 19 ต่อเด็กที่อาศัยในพื้นที่ควบคุมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
2 2563 การดูแลเชิงวัฒนธรรมเพื่อการคงไว้ซึ่งสุขภาพดีแบบองค์รวมของผู้สูงอายุติดบ้านในเขตเมืองและชนบท Cultural Care to Maintain Holistic Health among Homebound Elderly in Urban and Rural Areas ดร.สุจิรา วิชัยดิษฐ (ผู้ร่วม)
3 2563 ผลของการฝึกโยคะต่อความสุขและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภานุสิทธ์
4 2563 ประสบการณ์การเยียวยาจิตใจผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอย่างกะทันหันและการเยียวยาจิตใจตนเองของพยาบาลจิตเวชที่ปฏิบัติงานในชายแดนภาคใต้ของไทย ดร.สุจิรา วิชัยดิษฐ
5 2563 สมรรถนะการพยาบาลต่างวัฒนธรรม (Transcultural nursing competency) ในการให้บริการสุขภาพของพยาบาลในโรงพยาบาลเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.พาตีเมาะ นิมา
6 2562 รูปแบบการลดปวดโดยไม่ใช้ยาในระยะคลอดของหญิงระยะคลอดในบริบทชายแดนใต้ อ.ฉมาพร หนูเพชร
7 2562 ชุมชนเยียวยาจิตใจผู้เสียหาย/ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยกระบวนการประยุกต์ศาสตร์สมอง ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล
8 2562 โครงการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบการดูแลแบบประคับประคองสาหรับผู้ป่วยสูงอายุมุสลิมโรคเรื้อรังที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตระหว่างรับการดูแลในโรงพยาบาล ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
9 2562 ประสบการณ์สามีในการมีส่วนร่วมดูแลสตรีตั้งครรภ์มุสลิมที่มีภาวะโลหิตจาง อ.นฤมล ทองหนัก
10 2562 โครงการพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ดร.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ
11 2562 สถานการณ์เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Situation Analysis of Children in Southern Border Provinces ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
12 2562 การมีส่วนร่วมของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างสันติสุข Engaging conflict-affected youth in Thailand’s deep south for the promotion of peace and wellbeing ผศ.ดร.รอฮานิ เจะอาแซ (ผู้ร่วมวิจัย)
13 2561 กลไกการเฝ้าระวังปัญหาในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของเด็ก Surveillance system of community problems by participation of children ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
14 2561 รายงานสรุปสถานการณ์โรคหัดระบาด ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2018 Short Assessment for measles outbreak in The Southern Border Province Thailand 2018 ดร.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ
15 2561 ประสบการณ์นักศึกษาพยาบาลในการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมในการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
16 2561 ความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ อ.รัตติกาล เรืองฤทธิ์
17 2561 ผลของโปรแกรมการสอนเทคนิค SBAR โดยการใช้สถานการณ์จำลองต่อความรู้ ทัศนคติและทักษะการสื่อสารในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล อ.ฮานีฟะฮ เจ๊ะอาลี
18 2561 การเปลี่ยนผ่านของบิดาวัยรุ่นมุสลิมในประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
19 2561 กลไกการเฝ้าระวังปัญหาในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
20 2560 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุชายแดนใต้โดยใช้กลไกในระดับพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
21 2560 ชุมชนเยียวยาจิตใจผู้เสียหาย/ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยกระบวนการประยุกต์ศาสตร์สมอง ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล
22 2560 โครงการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบการดูแลแบบประคับประคองสาหรับผู้ป่วยสูงอายุมุสลิมโรคเรื้อรังที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตระหว่างรับการดูแลในโรงพยาบาล ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
23 2560 โครงการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบการดูแลแบบประคับประคองสาหรับผู้ป่วยสูงอายุมุสลิมโรคเรื้อรังที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตระหว่างรับการดูแลในโรงพยาบาล ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
24 2560 ชุมชนเยียวยาจิตใจผู้เสียหาย/ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยกระบวนการประยุกต์ศาสตร์สมอง ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล
25 2560 ชุมชนเยียวยาจิตใจผู้เสียหาย/ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยกระบวนการประยุกต์ศาสตร์สมอง ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล
26 2560 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุชายแดนใต้โดยใช้กลไกในระดับพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
27 2560 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความแตกฉานทางสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะเยาะมาตี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
28 2560 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีผลต่อสมรรถนะแกนนำชุมชนในการดูแล ผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต จังหวัดนราธิวาส คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
29 2560 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุชายแดนใต้โดยใช้กลไกในระดับพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
30 2560 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความแตกฉานทางสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนานาค คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
31 2560 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุชายแดนใต้โดยใช้กลไกในระดับพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
32 2560 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีผลต่อสมรรถนะแกนนำชุมชนในการดูแล ผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง จังหวัดนราธิวาส คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
33 2560 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีผลต่อสมรรถนะแกนนำชุมชนในการดูแล ผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต จังหวัดนราธิวาส คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
34 2560 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความแตกฉานทางสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะดุนง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
35 2560 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุชายแดนใต้โดยใช้กลไกในระดับพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
36 2560 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความแตกฉานทางสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลธารน้ำทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
37 2560 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีผลต่อสมรรถนะแกนนำชุมชนในการดูแล ผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ จังหวัดยะลา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
38 2560 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีผลต่อสมรรถนะแกนนำชุมชนในการดูแล ผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง จังหวัดยะลา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
39 2560 ผลของการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นพัฒนาการของผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนา เด็กเล็กต่อพัฒนาการเด็ก 2-5 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
40 2560 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความแตกฉานทางสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
41 2560 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความแตกฉานทางสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลระแว้ง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
42 2560 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความแตกฉานทางสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
43 2559 การปฏิบัติการพยาบาลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาการปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
44 2559 โครงการพัฒนาโปรแกรมการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยสูงอายุมุสลิมโรคหัวใจล้มเหลวที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตระหว่างรับการดูแลในโรงพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
45 2559 การเปรียบเทียบสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
46 2559 ผลของการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นพัฒนาการของผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนา เด็กเล็กต่อพัฒนาการเด็ก 2-5 ปี นางสาวมนัสมีน เจะโนะ
47 2559 ผลของการคัดกรองและการบำบัดอย่างย่อ (ASSIST-Y linked brief intervention) ตามแนววิถีอิสลามของครู ในเด็กนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
48 2557 การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้โดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและผู้ดูแล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

Copyright © 2020 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี